Federació Avícola Catalana (FAC)
El codi de l’ou és la sèrie de números i lletres que els ous frescos de gallina porten imprès a la closca. El marcatge dels ous és obligatori als països membres de la UE des de mitjans de la dècada dels 2000 i la seva presència ens indica que la granja d’origen està registrada i controlada per les autoritats. Aquest sistema d’identificació individual és exclusiu dels ous de gallina; cap altre producte animal o vegetal no processat incorpora un sistema semblant.

El codi és part del sistema europeu de seguretat alimentària i proporciona informació tant a les autoritats com als consumidors sobre l’origen i el sistema de producció dels ous que trobem a la venda.

A continuació us expliquem quin és el significat dels diferents números i lletres i també perquè és important en la seguretat i la informació sobre els aliments.

Desxifrant el codi de l’ou

Els onze dígits del codi de l’ou són la suma de diverses seccions que ens donen informació sobre on s’ha produït l’ou i amb quin sistema: el primer nombre indica el sistema de cria de la gallina ponedora; li segueix el codi del país, el de la província i el del municipi on es troba la granja productora; i finalment, hi ha l’identificador de la granja. Al gràfic adjunt s’explica el significat de cadascuna d’aquestes seccions:

El codi, imprescindible per la traçabilitat de l’aliment

Com hem dit abans, el codi de l’ou és part del sistema de seguretat alimentària de la Unió Europea i facilita la traçabilitat de l’ou. La traçabilitat és el conjunt d’elements i registres que cal mantenir al llarg de tota la cadena de producció i subministrament de l’aliment i que permet trobar l’origen de qualsevol problema que es detecti a l’ou. Cràcies al codi podem trobar el seu origen resseguint tot el procés que ha seguit l’aliment fins a la granja de procedència.

Cal, doncs, reconèixer el valor d’aquest conjunt de lletres i números com un element de garantia de l’origen i de control de l’aliment al llarg de tota la cadena alimentària.

Informació sobre el sistema de cria de les gallines

La normativa europea identifica quatre sistemes diferents de producció d’ous, que es diferencien entre ells principalment per les característiques de l’allotjament de les gallines ponedores. Aquesta informació la trobem al primer número del codi de l’ou i cada sistema de producció s’identifica amb un número diferent, que pot anar del 3 al 0:

Número 3: ous de gallines criades en gàbies
Número 2: ous de gallines criades al terra
Número 1: ous de gallines camperes
Número 0: ous de producció ecològica
El Model Europeu de Producció estableix quines han de ser les condicions de manteniment de les aus en cadascun dels quatre sistemes, perquè sempre es garanteixi els estàndards de benestar i sanitat animal independentment del sistema de cria.

Com identificar els productes de proximitat a través del codi

Els dígits quart a vuitè del codi de productor indiquen la província i el municipi on es troba la granja de producció i es corresponen amb el codi postal. Aquesta informació permet tant al comerç com al consumidor conèixer la zona de procedència dels ous, una informació útil si volem seleccionar productes de proximitat. Cal fixar-se en els dos primers dígits després de les lletres ES: als ous produïts a Catalunya, aquests dígits són 08 per Barcelona, 17 per Girona, 25 per Lleida i 43 per Tarragona.

El marcatge i la informació dels ous a granel

A part del codi de productor que va marcat a l’ou, la legislació comunitària estableix de manera acurada la informació que cal subministrar al consumidor sobre aquest producte. En els ous envasats aquesta informació consta a l’envàs. De vegades la data de consum preferent la trobem impresa a la closca de l’ou, tot i que solament és obligatori que consti a l’envàs.

En el cas dels ous a granel també han d’estar marcats amb el codi del productor. I la informació que normalment trobaríem a l’envàs ha de constar al punt de venda. Si els ous són ecològics, el venedor ha d’indicar també que són ous d’agricultura ecològica i ha de disposar de la certificació vigent del CCPAE.

Font: Som Mercat

Article relacionat
Caqui

El Caqui...

POTSER TAMBÉ T'AGRADA

Deixa el teu comentari